Skip to main content

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Właścicielem sklepu internetowego oraz właścicielem sprzedawanego Towaru, jest spółka Bush Trade 727 Sp. z o.o., ul. Składowa 2b, 64-000 Kościan, NIP 6981708195, REGON 411547039, zwana dalej Sprzedawcą. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony przy ul.Składowej 2b,

  1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient –  osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, zawierająca umowę ze Sprzedawcą w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą;
  2. Kodeks Cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  3. Regulamin- niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu
  4. Sklep (sklep internetowy)- serwis internetowy dostępny pod adresem www.bushtrade.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  5. Towar- produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
  6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Spółką a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego
  7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod

adresem www.bushtrade.pl, prowadzonego przez Sprzedawcę.

2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach

sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach

Sklepu internetowego.

3. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system

teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań

a) dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google

b) włączona w przeglądarce obsługa apletów Javy.

4. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do

stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet.

5. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klienta,

używane są tzw. cookies (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na

komputerze Klienta, które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym

połączeniu się z tego komputera. Klient może w każdej chwili wyłączyć w swojej

przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnienia w korzystaniu

z usług serwisu i możliwości składania zamówień.

6. Sklep internetowy przeznaczony jest dla osób, które ukończyły wiek 18 lat.

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za

pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go

i sporządzić jego wydruk.

8. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty

handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania

3.Zasady korzystania ze sklepu internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,

udostępnianego na stronie Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych

osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Podanie niepełnych danych w formularzu

rejestracyjnym uniemożliwi zarejestrowanie się na stronie Sklepu.

4. Spółka może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może

ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu ze skutkiem

natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności,

a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne,

wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu;

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania

niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci

Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy;

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać

powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze

świadczonymi usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do

stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące

zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych

przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści

propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa

b) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności

poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń;

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu

niezamówionej informacji handlowej (spam);

d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie

własnego użytku osobistego;

e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi

zasadami korzystania z sieci Internet.

8. W przypadku, gdy przez okres co najmniej sześciu miesięcy Klient nie dokona żadnych

zakupów za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia

zarejestrowanego konta.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę

internetową www.bushtrade.pl, dokonać wyboru odpowiedniego gotowego produktu i jego

ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi

komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zapytania ofertowego na Towar wytworzony

według wskazówek Klienta na podstawie podanych przez niego informacji, z zastrzeżeniem

że realizacja takiego zamówienia poprzedzona będzie akceptacją Sprzedawcy. Sprzedawca

zastrzega sobie także prawo do odmowy realizacji takiego zamówienia, bez wskazywania

przyczyn, na co Klient wyraża swoją nieodwołalną zgodę.

3. Celem weryfikacji danych podawanych w czasie składnia zamówienia Sprzedawca

zastrzega sobie prawo do wykorzystania używanych środków technicznych, takich jak:

telefon, faks, e-mail dla zapewnienia dowodów świadczących o fakcie złożenia zamówienia i

jego warunkach, a także tożsamości Klienta, niezbędnych do jego realizacji.

4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka

5. W trakcie składania Zamówienia- do momentu akceptacji zamówienia- Klient ma

możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu

należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na

6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych,

wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego

Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia;

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów

dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);

c) wybranej metody płatności;

d) wybranego sposobu dostawy;

e) przewidywanego czasu dostawy.

7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu,

podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku

„Akceptuję” lub innego o tożsamym znaczeniu.

8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą

Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie

przyjęcia zamówienia”, zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych

elementów Zamówienia.

5. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się

pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient.

3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłką

4. Termin realizacji dostawy wynosi do 5 (pięciu) dni roboczych, licząc od dnia

zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sklepu, przy czym Sklep

zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia w przypadku, gdy środki te nie zostaną

zaksięgowane w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia Zamówienia.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji dostawy, o czym

Klient zostanie powiadomiony drogą e-mail. W opisanym przypadku Klient ma możliwość

modyfikacji lub anulowania Zamówienia. Jeśli Klient podejmie decyzję o anulowaniu

Zamówienia, a tym samym odstąpi od umowy, wpłacona kwota za niedostarczony Towar

zostanie zwrócona na podany przez Klienta numer rachunku bankowego. Zwrot należności

nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia przesłania do Klienta wiadomości w przedmiocie

niemożności realizacji Zamówienia.

6. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo

uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia.

7. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub Towar

uległ uszkodzeniu, Klient powinien sporządzić protokół szkody. Sporządzenie protokołu

szkody nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ma na celu jedynie usprawnienie procesu

8. Klient może również odebrać zamówiony Towar osobiście pod adresem ul. ul.Składowa

b2, 64-000 Kościan. Odbiór osobisty jest bezpłatny i wymaga wcześniejszego uzgodnienia

tego faktu ze Sprzedawcą.

6. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym

podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego: 39 1020 4160 0000 2902 0061 7753. Realizacja

zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za

złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy;

b) gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy

kurierskiej. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu

przez Klienta procesu składania zamówienia.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów

składających zamówienia przez Internet, na podstawie indywidualnych ustaleń.

4. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Sprzedawca zastrzega

sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form

dokonania zapłaty za zamówienie.

7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy i reklamacje

1. Odstąpienie od umowy przez Klienta może nastąpić tylko po wcześniejszym wyrażeniu

zgody przez Sprzedawcę.

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony Towar wolny od wad.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na

podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres ul.Składowa 2b, 64-000

Kościan lub elektronicznie na adres: biuro@bushtrade.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do

rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do

poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania

Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się

usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich

nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na

adres: ul.Składowa b, 64-000 Kościan lub elektronicznie na adres: biuro@bushtrade.pl.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni,

a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja

zostanie rozpatrzona.

9. Prawa autorskie

1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Sklepu, wyglądu Sklepu

i innych treści w nim umieszczonych, a także sprzedawanych Towarów, stanowiących utwór

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

przysługują wyłącznie Sprzedawcy.

2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Sprzedawcy, jego

poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór

w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej

zgody Sprzedawcy, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich.

10. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania,

ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych

3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich

otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru

sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim,

wskazanym przez Sprzedawcę, w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące

realizowanych usług na rzecz Klientów Sprzedawcy (Partnerów).

4. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę także w celach

marketingowych. Klient korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji

marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.

5. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Klient

a) przetwarzanie danych w celach związanych z obsługą Klienta i świadczeniem usług przez

b) przekazywanie Klientowi informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu przepisów

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę i jego Partnerów (zapis

6. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawienia oraz

wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

11. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne

właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.

Zmiany Regulaminu będą komunikowane Klientom na stronie internetowej www.bushtrade.pl

i będą wymagały każdorazowej akceptacji Klienta wyrażonej przed zawarciem umowy

sprzedaży. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu

pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych

po wejściu w życie zmian lub modyfikacji