pl en

Regulamin & RODO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

Właścicielem sklepu internetowego oraz właścicielem sprzedawanego Towaru, jest spółka

Bush Trade Sp. z o.o.o Sp. k., ul. Składowa 2b, 64-000 Kościan, NIP 698 170 81 95,

REGON 411 54 70 39, zwana dalej Sprzedawcą

Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony przy ul.Składowej 2b,

1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient –  osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, osoba prawna albo

jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, zawierająca umowę ze

Sprzedawcą w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie

działalnością zawodową lub gospodarczą;

2. Kodeks Cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin- niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu

4. Sklep (sklep internetowy)- serwis internetowy dostępny pod adresem www.bushtrade.pl,

za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar- produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

zawarta pomiędzy Spółką a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego

7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy

sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod

adresem www.bushtrade.pl, prowadzonego przez Sprzedawcę.

2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach

sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach

Sklepu internetowego.

3. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system

teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań

a) dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google

b) włączona w przeglądarce obsługa apletów Javy.

4. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do

stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet.

5. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klienta,

używane są tzw. cookies (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na

komputerze Klienta, które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym

połączeniu się z tego komputera. Klient może w każdej chwili wyłączyć w swojej

przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnienia w korzystaniu

z usług serwisu i możliwości składania zamówień.

6. Sklep internetowy przeznaczony jest dla osób, które ukończyły wiek 18 lat.

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za

pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go

i sporządzić jego wydruk.

8. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty

handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania

3.Zasady korzystania ze sklepu internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,

udostępnianego na stronie Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych

osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Podanie niepełnych danych w formularzu

rejestracyjnym uniemożliwi zarejestrowanie się na stronie Sklepu.

4. Spółka może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może

ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu ze skutkiem

natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności,

a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne,

wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu;

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania

niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci

Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy;

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać

powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze

świadczonymi usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do

stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące

zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych

przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści

propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa

b) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności

poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń;

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu

niezamówionej informacji handlowej (spam);

d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie

własnego użytku osobistego;

e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi

zasadami korzystania z sieci Internet.

8. W przypadku, gdy przez okres co najmniej sześciu miesięcy Klient nie dokona żadnych

zakupów za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia

zarejestrowanego konta.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę

internetową www.bushtrade.pl, dokonać wyboru odpowiedniego gotowego produktu i jego

ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi

komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zapytania ofertowego na Towar wytworzony

według wskazówek Klienta na podstawie podanych przez niego informacji, z zastrzeżeniem

że realizacja takiego zamówienia poprzedzona będzie akceptacją Sprzedawcy. Sprzedawca

zastrzega sobie także prawo do odmowy realizacji takiego zamówienia, bez wskazywania

przyczyn, na co Klient wyraża swoją nieodwołalną zgodę.

3. Celem weryfikacji danych podawanych w czasie składnia zamówienia Sprzedawca

zastrzega sobie prawo do wykorzystania używanych środków technicznych, takich jak:

telefon, faks, e-mail dla zapewnienia dowodów świadczących o fakcie złożenia zamówienia i

jego warunkach, a także tożsamości Klienta, niezbędnych do jego realizacji.

4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka

5. W trakcie składania Zamówienia- do momentu akceptacji zamówienia- Klient ma

możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu

należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na

6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych,

wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego

Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia;

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów

dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);

c) wybranej metody płatności;

d) wybranego sposobu dostawy;

e) przewidywanego czasu dostawy.

7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu,

podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku

„Akceptuję” lub innego o tożsamym znaczeniu.

8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą

Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie

przyjęcia zamówienia”, zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych

elementów Zamówienia.

5. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się

pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient.

3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłką

4. Termin realizacji dostawy wynosi do 5 (pięciu) dni roboczych, licząc od dnia

zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sklepu, przy czym Sklep

zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia w przypadku, gdy środki te nie zostaną

zaksięgowane w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia Zamówienia.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji dostawy, o czym

Klient zostanie powiadomiony drogą e-mail. W opisanym przypadku Klient ma możliwość

modyfikacji lub anulowania Zamówienia. Jeśli Klient podejmie decyzję o anulowaniu

Zamówienia, a tym samym odstąpi od umowy, wpłacona kwota za niedostarczony Towar

zostanie zwrócona na podany przez Klienta numer rachunku bankowego. Zwrot należności

nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia przesłania do Klienta wiadomości w przedmiocie

niemożności realizacji Zamówienia.

6. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo

uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia.

7. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub Towar

uległ uszkodzeniu, Klient powinien sporządzić protokół szkody. Sporządzenie protokołu

szkody nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ma na celu jedynie usprawnienie procesu

8. Klient może również odebrać zamówiony Towar osobiście pod adresem ul. ul.Składowa

b2, 64-000 Kościan. Odbiór osobisty jest bezpłatny i wymaga wcześniejszego uzgodnienia

tego faktu ze Sprzedawcą.

6. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym

podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego: 39 1020 4160 0000 2902 0061 7753. Realizacja

zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za

złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy;

b) gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy

kurierskiej. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu

przez Klienta procesu składania zamówienia.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów

składających zamówienia przez Internet, na podstawie indywidualnych ustaleń.

4. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Sprzedawca zastrzega

sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form

dokonania zapłaty za zamówienie.

7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy i reklamacje

1. Odstąpienie od umowy przez Klienta może nastąpić tylko po wcześniejszym wyrażeniu

zgody przez Sprzedawcę.

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony Towar wolny od wad.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na

podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres ul.Składowa 2b, 64-000

Kościan lub elektronicznie na adres: biuro@bushtrade.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do

rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do

poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania

Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się

usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich

nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na

adres: ul.Składowa b, 64-000 Kościan lub elektronicznie na adres: biuro@bushtrade.pl.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni,

a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja

zostanie rozpatrzona.

9. Prawa autorskie

1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Sklepu, wyglądu Sklepu

i innych treści w nim umieszczonych, a także sprzedawanych Towarów, stanowiących utwór

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

przysługują wyłącznie Sprzedawcy.

2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Sprzedawcy, jego

poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór

w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej

zgody Sprzedawcy, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich.

10. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania,

ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych

3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich

otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru

sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim,

wskazanym przez Sprzedawcę, w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące

realizowanych usług na rzecz Klientów Sprzedawcy (Partnerów).

4. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę także w celach

marketingowych. Klient korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji

marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.

5. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Klient

a) przetwarzanie danych w celach związanych z obsługą Klienta i świadczeniem usług przez

b) przekazywanie Klientowi informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu przepisów

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę i jego Partnerów (zapis

6. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawienia oraz

wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

7.

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHW SKLEPIE INTERNETOWYM I NA STRONIE INTERNETOWEJ

 

Niniejsza polityka ma charakter informacyjny i zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w sklepie internetowym, jak i na stronie internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

 

§1 DEFINICJE

 1. Administrator- spółka Bush Trade sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Kościanie (64-000) przy ul.Składowej 2B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000663091, NIP 6981708195, REGON 411547039.
 2. Dane osobowe- wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
 3. Polityka- niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.
 4. RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Osoba, której dane dotyczą- każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora.

 


 

§2 PRZETWARZANIE DANYCH

 1. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, a w szczególności z RODO oraz przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
 2. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania- np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów lub usług. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
 3. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

 

§3 KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

 1. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez e-mail: biuro@bushtrade.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.bushtrade.ploraz www.sweetcafe.pl lub pisemnie na adres siedziby, tj. Bush Trade sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Kościanie (64-000) przy ul.Składowej 2B.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

 

§4 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
 2. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 3. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

 

§5 CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

 1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z serwisów internetowych Administratora (serwisu bushtrade.pl, w tym adresy IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, przetwarzane są:

a)   w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania użytkownikom treści gromadzonych w serwisie- wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO);

b)   w celach analitycznych i statystycznych- wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

c)    w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi- podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;

d)   w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów- zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „Marketing” poniżej.

 1. Aktywność użytkownika w serwisie internetowym Administratora, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych- w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO).

 

§6 MARKETING

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

a)   wyświetlaniu użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);

b)   wyświetlaniu użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);

c)    prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

 1. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach może wykorzystywać profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO).


 

§7 PLIKI COOKIES I PODOBNA DO NICH TECHNOLOGIA

 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej, np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika w serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO).
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

a)   pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

b)   uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

c)    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

d)   sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

e)    trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies);

f)     pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z serwisu przez użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania serwisu). Narzędzie Google Analytics służy również kierowaniu do użytkowników reklamy behawioralnej. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć wpisując w dowolną wyszukiwarkę internetową: Google- Prywatność i warunki.

 

§ 8 FORMULARZE KONTAKTOWE DOSTĘPNE W SERWISACH INTERNETOWYCH

 1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych, dostępnych w serwisach internetowych Administratora. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe są przetwarzane:

a)   w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego- podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane w szczególności przez osoby zainteresowane usługami Administratora;

b)   w celu monitorowania i poprawy jakości usług, w tym obsługi klientów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit f RODO) polegający na umożliwieniu podnoszenia jakości usług świadczonych przez Administratora.


 

§9 KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA

 1. W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.
 2. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.
 3. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

 

§10 KONTAKT TELEFONICZNY

 1. W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit f RODO) polegający na umożliwieniu obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby zainteresowane usługami Administratora.
 2. Rozmowy telefoniczne mogą być także nagrywane- w takim wypadku na początku rozmowy przekazywana jest stosowna informacja. Rozmowy są rejestrowane w celu monitorowania jakości świadczonej usługi oraz weryfikacji pracy konsultantów. Nagrania są dostępne wyłącznie dla pracowników Administratora oraz osób obsługujących infolinię Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu podnoszenia jakości usług świadczonych przez Administratora.

 

§11 PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art.6 ust.1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

 

§12 ZBIERANIE DANYCH W INNYCH PRZYPADKACH

 1. W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.
 2. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

 

§13 ODBIORCY DANYCH

 1. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym. Dane mogą być również ujawniane wybranym partnerom Administratora, np. w ramach realizacji akcji promocyjnych, do których przystąpiła osoba, której dane dotyczą.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom, służbom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


 

§14 PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

a)   współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

b)   stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

c)    stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

d)   w razie przekazywania danych do USA- współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield) zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

 1. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 

§15 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, np. ze względów bezpieczeństwa, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie- jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

§16 UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

a)   prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych- na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;

b)   prawo uzyskania kopii danych- na tej podstawie Administrator przekazuje kopię elektroniczną przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

c)    prawo do sprostowania- Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

d)   prawo do usunięcia danych- na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

e)    prawo do ograniczenia przetwarzania- w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych- z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą- oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

f)     prawo do przenoszenia danych- na tej podstawie, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;

g)   prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych- osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

h)   prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych- osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

i)     prawo wycofania zgody- jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;

j)     prawo do skargi- w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§17 ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW

 1. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:

a)   w formie pisemnej na adres: Bush Trade sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Kościanie (64-000) przy ul.Składowej 2B;

b)   drogą e-mailową na adres: biuro@bushtrade.pl

 1. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
 2. Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności wniosku.
 3. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia.
 4. Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.
 5. 6.  Osoba, której dane dotyczą, może również samodzielnie dokonać sprostowania lub aktualizacji swoich danych osobowych, a także wycofać wyrażone wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na przekazywanie informacji marketingowych, korzystając z serwisów internetowych Administratora. W tym celu należy wysłać maila na adres bushtrede.pl z żądaniem zmian.

§18 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

 1. Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne. Opłaty mogą zostać pobrane jedynie w przypadku:

a)   zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna); w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł. Powyższa opłata zawiera koszty administracyjne związane z realizacją żądania.

b)   zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych) lub ewidentnie nieuzasadnionych; w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł.

 1. Powyższa opłata zawiera koszty prowadzenia komunikacji oraz koszty związane z podjęciem żądanych działań.
 2. W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§19 ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza polityka podlega bieżącej aktualizacji i weryfikacji.

 

11. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne

właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.

Zmiany Regulaminu będą komunikowane Klientom na stronie internetowej www.bushtrade.pl

i będą wymagały każdorazowej akceptacji Klienta wyrażonej przed zawarciem umowy

sprzedaży. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu

pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych

po wejściu w życie zmian lub modyfikacji